Om oss

Globen BUMM är en privat barn- och ungdomsmedicinsk mottagning som öppnat i mars 2015 inom vårdval för barnmedicinsk öppenvård.

Vi på Globen BUMM vill kunna erbjuda patienterna en barnläkarmottagning där kompetens och professionalitet kombineras med tillgänglighet och service.

I närheten finns även andra vårdgivare som vi samarbetar med så som BUP Globen, Capio öron Näsa Hals Globen, Unilabs Globen Röntgen.

Värdegrund Globen BUMM

Professionalitet

Barnets och familjens behov av trygghet och värdighet ska prägla all vård och behandling. Barnets integritet och rätt till självbestämmande ska, utifrån barnets ålder och mognad, respekteras enligt barnrättsperspektivet. Vi förbinder oss att följa de lagar och avtal som vi är ålagda att följa avseende patientsäkerhet, journalföring, sekretess, bemötande, anmälningsskyldighet och övriga etiska och juridiska riktlinjer. Vi genomför regelbunden intern och extern revision av kvalitetsledningssystem och årliga sammanställningar av kvalitet, miljö, arbetsmiljö och patientsäkerhet. Därmed säkerställer vi att vi uppfyller myndigheternas krav på miljö- och kvalitetsledning inom Hälso- och Sjukvården.

Kunskap

Globen BUMM är en utbildningsenhet för läkarstudenter och blivande allmän- och barnläkare. Verksamheten uppmuntrar till extern- och intern utbildning för alla medarbetare och en arbetsmiljö som präglas av en vilja att lära och lära ut till andra.

Effektivitet

Vår målsättning är att leverera rättvis vård på ett effektivt sätt så att vården kommer så många behövande som möjligt till nytta.

Vi samverkar med våra vårdgrannar (BVC, vårdcentral, skola, BUP, socialtjänsten, barnsjukhusen, övriga BUMM m.fl.) och strävar efter att säkerställa att varje barn får den vård den har rätt till av rätt instans.

Globen BUMM är miljöcertifierade (ISO 14 001) och vi arbetar för att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda genom att öka möjligheten för digital tillgänglighet och möten, hushålla med våra resurser och genomföra årliga miljöutbildningar för våra medarbetare.

Trivsel

Barn och familjer, medarbetare och uppdragsgivare (Region Stockholm), ska uppleva Globen BUMM som en professionell och trivsam mottagning där alla behandlas likvärdigt oavsett kön, funktionshinder, socioekonomisk status, etnisk och religiös tillhörighet, samt sexuell identitet och sexuell läggning.

Arbetsmiljön präglas av korta beslutsvägar, respekt och hög tolerans och ska främja ett långt och hållbart arbetsliv för alla medarbetare.