Om oss

Globen BUMM är en privat barn- och ungdomsmedicinsk mottagning som öppnat i mars 2015 inom vårdval för barnmedicinsk öppenvård.
Vi på Globen BUMM vill kunna erbjuda patienterna en barnläkarmottagning där kompetens och professionalitet kombineras med tillgänglighet och service.
I närheten finns även andra vårdgivare som vi samarbetar med så som BUP Globen, Capio öron Näsa Hals Globen, Unilabs Globen Röntgen.

Värdegrund Globen BUMM

Globen BUMM ska erbjuda professionell och effektiv sjukvård till barn och familjer inom ramen för avtalet med Stockholms Läns Landsting (vårdval BUMM). Vi förbinder oss att följa de lagar och avtal som vi är ålagda att följa.

Vår värdegrund utgår från följande:

Barnet i centrum

Barnets och familjens behov av trygghet och värdighet ska prägla all vård och behandling. Barnets integritet och rätt till självbestämmande ska, utifrån barnets ålder och mognad, respekteras.

Jämlikhet  

Vårt mål är att barn och familjer, personal och uppdragsgivare (Region Stockholms), upplever Globen BUMM som en professionell mottagning där alla behandlas jämlikt oavsett kön, funktionshinder, social position, etnisk och religiös tillhörighet, samt sexuell identitet och sexuell läggning.

Kvalitet

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och Hälso- och Sjukvårdslagen, avseende journalföring, sekretess, anmälningsskyldighet och övriga etiska och juridiska riktlinjer. Genom regelbunden intern och extern revision av kvalitetssystem och årliga sammanställningar av kvalitet, miljö och patientsäkerhet säkerhetställer vi att vi uppfyller myndigheternas krav på kvalitetsledning inom Hälso- och Sjukvården.

Samverkan

Vi ska verka för tillgänglighet och samverkan med våra vårdgrannar (BVC, Vårdcentral, Skola, BUP, Socialtjänsten, Barnsjukhusen, övriga BUMM m.fl).

Arbetsmiljö

Medarbetare på Globen BUMM ska uppleva arbetsmiljön som trivsam och att den främjar ett långt och hållbart arbetsliv.

Miljö

Vi är ett miljöcertifierat företag. Vi strävar kontinuerligt för att utveckla och förbättra vårt miljöarbete bland annat genom att göra aktiva leverantörsval, årliga miljöutbildningar för personalen och hushållning med våra resurser.

Effektivitet

Vi ska leverera rättvis vård på ett effektivt sätt så att vården kommer så många behövande som möjligt till nytta.